กระทรวงคมนาคมจัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้ตรวจสอบภายของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม

Last updated: 2 เม.ย 2567  |  60 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กระทรวงคมนาคมจัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้ตรวจสอบภายของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม

นายวิทยา ยาม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ


ด้วยมาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ โดยกรมปัญชีกลาง รหัส 1200 กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานด้วยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่น ๆ เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง หลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ได้กำหนดให้ผู้ที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องได้รับการอบรมอย่างเป็นทางการที่เกี่ยวข้องกับการตรวสอบภายใน จำนวนอย่างน้อย 18 ชั่วโมงต่อปี โดยเฉพาะการอบรมหรือได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องการประเมินความเสี่ยงของการเกิดทุจริตและแนวทางในการบริหารจัดการการทุจริตของหน่วยงาน และความรู้เกี่ยวกับเรื่องการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคนิคการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งสนับสนุนให้งานตรวจสอบภายในได้รับการปรับปรุงและรักษาคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด รวมทั้งเป็นกลไกสำคัญของการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลในหน่วยงานของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ


กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงจัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 2 – 3 เมษายน 2567 เพื่อเป็นการพัฒนาและนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้มีผลการปฏิบัติงานที่น่าเชื่อถือ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ส่วนราชการ โดยมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม เข้ารับการอบรม จำนวน 54 คน วิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ บรรยายในหัวข้อการประเมินความเสี่ยงเพื่อตรวจสอบการดำเนินงานโครงการขนาดใหญ่ และวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง บรรยายในหัวข้อการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีหัวข้อการจัดอบรม ดังนี้
1. การตรวจสอบการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถตรวจสอบหรือให้คำแนะนำในการประเมินตามเกณฑ์ตัวชี้วัดความเสี่ยงการทุจริต เพื่อป้องกัน สกัดกั้น ลดและปิดโอกาสการทุจริตของส่วนราชการที่มีโครงการขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคมมีความรู้ความเข้าใจ สามารถประเมินความเสี่ยง และการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ


นายวิทยา ยาม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวตอนหนึ่งว่า ขอให้ทุกคนเห็นความสำคัญของงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงต่อการบังคับบัญชาของหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งแสดงให้เห็นว่างานตรวจสอบภายในเป็นงานที่มีความสำคัญอย่างมาก โดยหัวหน้าส่วนราชการสามารถนำความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในมาวางระบบป้องกันการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ การอบรมในครั้งนี้ จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ รวมถึงการสร้างเครือข่ายและบูรณาการงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคมได้เป็นอย่างดี/phatheaw รายงาน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้