ETDA เตรียมดัน Wellness Lifestyle ผ่านโปรเจกต์ EDC เสริมภูมิคนไทยรู้เท่าทันออนไลน์อย่างเท่าเทียม พร้อมโชว์ไฮไลท์ปี 67

Last updated: 28 ธ.ค. 2566  |  130 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ETDA เตรียมดัน Wellness Lifestyle ผ่านโปรเจกต์ EDC เสริมภูมิคนไทยรู้เท่าทันออนไลน์อย่างเท่าเทียม พร้อมโชว์ไฮไลท์ปี 67


สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปลื้มโปรเจกต์ ETDA Digital Citizen หรือ EDC เร่งให้ความรู้อย่างเข้มข้น สร้างภูมิคุ้มกันให้คนไทย กลุ่มเป้าหมายชัด ทั้งเยาวชน (Gen Z) นักศึกษา ครู บุคลากรภาครัฐ และกลุ่มเปราะบาง (ผู้พิการ และผู้ต้องขัง) ที่ตอนนี้มีผู้ที่ผ่านหลักสูตร EDC แล้วกว่า 46,205 คน พร้อมปั้น EDC Trainer ต่อเนื่องจากที่มีอยู่ 1,000 คนที่กระจายในทุกภูมิภาค และเปิดไฮไลท์ปี 2567 กับการยกระดับหลักสูตร EDC ปรับเนื้อหาพร้อมผนวก Use Case ให้เข้มข้นมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์การยกระดับคนไทยให้รู้เท่าทันภัยออนไลน์ เกิดการใช้เทคโนโลยีเพื่อการต่อยอด ให้สังคมไทยเป็นสังคม Wellness Lifestyle มีสุขภาพสังคมที่ดี มีการใช้เทคโนโลยีแบบ Productive สู่เป้าหมายในการร่วมยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของไทยสู่ Top 30 ภายในปี 2570ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อํานวยการ ETDA กล่าวว่า การทำธุรกรรมทางออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน ถือเป็นความรู้ขั้นพื้นฐานด้านดิจิทัลที่คนไทยทุกคนต้องมี เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการโดนหลอกจากการใช้เทคโนโลยี อีกทั้งจะเป็นการขยายโอกาสในการมีช่องทางสำหรับการเพิ่มรายได้ในระยะยาว ที่ไม่เพียงเกิดประโยชน์ในระดับบุคคล หรือองค์กร แต่ผลกระทบที่ได้จะส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย

ETDA เห็นว่าความตระหนักในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลถือเป็นเรื่องพื้นฐานที่คนไทยทุกคนควรมี จึงได้มุ่งส่งเสริมความรู้ เพื่อให้คนไทยเกิดพฤติกรรมในการทำธุรกรรมทางออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ โดยกลุ่มเป้าหมายจะมีตั้งแต่ระดับกลุ่มนักศึกษา ครู บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ รวมถึงต่อยอดไปยังกลุ่มเปราะบาง (คนพิการและผู้ต้องขัง) ที่ได้ลงไปจนถึงชุมชนในพื้นที่ต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง​ จึงเดินหน้า “โปรเจกต์ ETDA Digital Citizen หรือ EDC” กับแนวคิด ส่งต่อความรู้ สู่พลเมืองดิจิทัล ต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 4 เพื่อเผยแพร่ความรู้ในมุม Digital Literacy หรือการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างรู้เท่าทัน สร้างสรรค์ และมั่นคงปลอดภัย  ผ่าน “หลักสูตร ETDA Digital Citizen” ที่พัฒนาขึ้นโดยอิงจากมาตรฐานสากล และมีการปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับพฤติกรรม วัฒนธรรม และสถานการณ์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของคนไทย ไปเผยแพร่ ลงพื้นที่เพื่อสร้างความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ร่วมกับพาร์ทเนอร์ทั้งภาครัฐ เอกชน ตลอดจนชุมชน หรือองค์กรต่างๆ ที่สนใจ ทั้งการเปิดช่องทางการเรียนรู้ผ่านแพลทฟอร์มในรูปแบบ e-Learning, การอบรมแบบ Online และ Onsite ควบคู่ไปกับการผลิตสื่อออนไลน์โดยการยก Use Case ที่เป็นภัยออนไลน์ที่เกิดขึ้น แนวทางการป้องกันภัยออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ จนเตรียมขยายให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลโดยคำนึงถึงในมุมของ Wellness Lifestyle


ในปี 2566 ที่ผ่านมา ETDA มีหน่วยงานพาร์ทเนอร์ที่ให้ความสนใจหลักสูตร EDC เช่น โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา, กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, สำนักงานสถิติแห่งชาติ, โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์, เทศบาลนครนครศรีธรรมราช, เทศบาลเมืองตาก ฯลฯ ร่วมกันเดินหน้าดำเนินงานภายใต้โปรเจกต์ และหลักสูตร EDC ผ่านกิจกรรมสำคัญๆ 3 ส่วน ได้แก่

1.       กิจกรรม EDC Trainer เทรนเนอร์ที่ผ่านการอบรม และนำไปขยายผลในพื้นที่ต่างๆ จะได้รับเกียรติบัตรการันตีความพร้อมการเป็นเทรนเนอร์ดิจิทัลจาก ETDA ที่ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 66) มี EDC Trainer ในเครือข่าย ETDA แล้วทั้งหมดกว่า 1,000 คน

2.       การอบรมถ่ายทอดความรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน  (EDC Learning) ล่าสุด (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 66) มีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรม ทั้งหมด 46,205 คน และยังมีคนไทยให้ความสนใจสื่อที่ปล่อยผ่านทางออนไลน์ เช่น Clip VDO ภาพยนตร์สั้น บทความ ซึ่งปัจจุบันมียอดการเข้าชมแล้วกว่า 30 ล้านการเข้าชม

3.       และสุดท้าย คือ กิจกรรม EDC Pitching ที่เป็นการแข่งขันประกวดไอเดีย สื่อ กิจกรรม หรือแคมเปญ โดยในปี 2566 จัดเป็นปีแรกภายใต้แนวคิด “Digital in Hand แคมเปญ เค้นไอเดีย ศิลปะป้องกันตัวจากภัยออนไลน์” จนได้ผลงานชนะเลิศที่เตรียมพัฒนาเป็นนิทรรศการนำเสนอในงานประจำปีของ ETDA คือ DGT 2024 เดือน พ.ค. 67 ที่จะถึงนี้ 

จากความมุ่งมั่นตั้งใจ ทำให้ ETDA ได้รับคัดเลือกให้เป็น “องค์กรเกียรติยศ” เสริมสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า” ของหอเกียรติยศ วุฒิสภา ด้วย

 

สำหรับในปี 2567 ETDA ตั้งเป้ายกระดับการดำเนินงานทั้งในมุมหลักสูตร การขยายกลุ่ม Trainer พร้อมขยายผลโดยผนวกหลักสูตรไปกับการพัฒนาโค้ชดิจิทัลชุมชนใน 4 ภูมิภาคทั่วไทย (Local Digital Coach) ไม่น้อยกว่า 1,000 คน ควบคู่ไปกับการต่อยอดสร้าง EDC Trainer Community พื้นที่ของการแลกเปลี่ยนความรู้ แชร์ประสบการณ์ ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย โดยมีไฮไลท์กิจกรรมในปี 2567 ดังนี้ 

1.       ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร EDC ลงลึกทันกับสถานการณ์ พัฒนาสื่อผนวก Hot issue ให้คนไทยไม่ตกยุค เข้มข้นในทุกโมดูลของหลักสูตร เตรียมปล่อยให้เรียนรู้กันได้ในไตรมาส 3

2.       เร่งสร้าง EDC Trainer กระจายทุกภูมิภาค เน้นกลุ่มนักศึกษา ครู โดยทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ในระดับสถาบันการศึกษา และเครือข่ายสมาคม ปีนี้จะเปิดไม่น้อยกว่า 3 รุ่น พร้อม Roadshow ใน 3 จังหวัดทั้งในกรุงเทพฯ นครราชสีมา และเชียงใหม่ ที่จะเปิดรับสมัครรุ่นแรก ในช่วงไตรมาสที่ 1 ที่จะถึงนี้ 

3.       ต่อยอดกิจกรรม EDC Pitching  ในงาน DGT2024 : DIGITAL MOMENTUM FOR THE FUTURE ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2567 ณ พารากอน ฮอลล์ รวมถึงเตรียมเปิดแข่ง Season ที่ 2 กับ EDC Pitching ในปี 2567 โดยจะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนเมษายน 2567

 

 

ETDA ได้ปักเป้าหมายชัดเจนกับการสร้าง Landmark ของคนยุคดิจิทัลที่อยากพัฒนาความรู้ ความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ต ที่จะเปลี่ยนตัวเองจากการตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่ประสงค์ดี สู่การเป็นคนที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ รู้เท่าทันภัยออนไลน์ ปกป้องตัวเองได้ และพร้อมขยายความรู้ไปสู่ครอบครัว ชุมชน และสังคม จากกว่า 23 ล้านครัวเรือนของคนไทย (ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ) ETDA อยากให้ทุกครอบครัว มีอย่างน้อย 1 คน ที่มี Digital Literacy เพราะจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยลดปริมาณเหยื่อจากภัยออนไลน์ และนำไปสู่คนไทยที่มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงสร้างสรรค์มากขึ้น เพื่อร่วมสร้างสังคมในแบบ Wellness Lifestyle และยังส่งผลให้ประเทศยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของไทยในภาพรวมด้วย

EDC จึงอยากชวนทุกคนสามารถมาเริ่มต้นความรู้เหล่านี้ได้ แม้ว่าจะไม่มีความรู้พื้นฐานอะไรเลย ผ่านความรู้ และสื่อของ EDC ติดตามทุกกิจกรรม ผ่านทางสื่อออนไลน์ได้ทุกช่องทาง ทั้งเว็บไซต์ www.etda.or.th และ Facebook : ETDA Thailand  

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้