ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด เดินหน้าดึงกลุ่มศักยภาพเข้าไทย ชูคอนเซ็ปต์ “The Network of Inclusive Growth and Sustainable Society” ผสานความร่วมมือ 3 องค์กร

Last updated: 12 ต.ค. 2565  |  166 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด เดินหน้าดึงกลุ่มศักยภาพเข้าไทย ชูคอนเซ็ปต์ “The Network of Inclusive Growth and Sustainable Society” ผสานความร่วมมือ 3 องค์กร

(วันที่ 11 ตุลาคม 2565) บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด ผู้ดำเนินโครงการบัตรสมาชิกพิเศษ ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด ภายใต้การกำกับดูแลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รุกเดินหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ หวังเพิ่มนักท่องเที่ยวและนักลงทุนชาวต่างชาติกลุ่มศักยภาพสูงเดินทางเข้าพำนักหรือท่องเที่ยวในประเทศไทย ชูกลยุทธ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Network of Inclusive Growth and Sustainable Society” สร้างเครือข่ายแห่งการให้ตามแนวคิด ESG พร้อมผสานความร่วมมือมอบเงินสนับสนุน 3 องค์กร ได้แก่ มูลนิธิฮักเมืองน่าน, มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม และ DYNAMIC SCHOOL THAILAND


นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. รักษาการแทนผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด กล่าวว่า ประเทศไทยถือเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว    ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2565 ประเทศไทยมีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วกว่า 5.6 ล้านราย สร้างรายได้กว่า 2 แสนล้านบาท ในกลุ่มดังกล่าวรวมถึง  ผู้ถือบัตรสมาชิก ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด ซึ่งสอดคล้องกับการจัดอันดับจากองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่ง สหประชาชาติ (UNWTO) ที่ได้จัดอันดับการฟื้นตัวทางการท่องเที่ยวทั่วโลกและประเทศไทยได้รับ           การจัดอันดับที่ 1 ด้านจำนวนการจองห้องพัก และเป็นอันดับ 2 ด้านความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว จาก 10 อันดับประเทศท่องเที่ยวโลก โดยปัจจุบันสมาชิกผู้ถือบัตรสมาชิกพิเศษ ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ดมีจำนวนกว่า 20,200 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงมีความต้องการพำนักระยะยาว และ   กลุ่มนักลงทุน คาดว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 


ในการนี้ เพื่อขยายไปยังกลุ่มชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงและกลุ่มที่พำนักระยะยาว บริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์ในการพัฒนาบริการควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด ESG พร้อมกับการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล โดยมีเป้าหมายในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชน เป็นการวางรากฐานให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นไปตาม นโยบายเศรษฐกิจ BCG ของรัฐบาล ซึ่งทางบริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการส่งมอบโอกาสและการต่อยอดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน ได้จุดประกายการดำเนินการสนับสนุนเงินทุนที่ได้จากกำไรของการขายบัตรสมาชิกที่ผ่านมา ให้กับหน่วยงานที่ดำเนินการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่และการพัฒนาในเชิงสังคม เพื่อก่อให้เกิดการต่อยอดนำสู่การวางรากฐานการเติบโตของชุมชนและสังคม ในประเทศที่เข้มแข็ง ภายใต้แนวคิด “The Network of Inclusive Growth and Sustainable Society: เครือข่ายแห่งการให้สู่สังคมที่ยั่งยืน” โดยผสานความ ร่วมมือกับ 3 องค์กรพันธมิตรหลัก ได้แก่ 

• มูลนิธิฮักเมืองน่าน จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก โครงการ “กล้าดี” ซึ่งจัดต่อเนื่อง   เป็นระยะเวลากว่า 7 ปี เพื่อเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาที่เหมาะสม รวมถึงสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่เยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกับ    วิถีชีวิตท้องถิ่น อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต 

• มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (Operation Smile Thailand) สำหรับโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้       การผ่าตัดภายในหนึ่งสัปดาห์ (Weeklong Medical Missions) ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไร มีพันธกิจในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ รวมถึงแผลไฟไหม้ และ      ความผิดปกติบนใบหน้าอื่น ๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งในปี 2565 มูลนิธิฯ มีแผนการดำเนินงานในการผ่าตัด     ให้ผู้ป่วยจำนวน 120 ราย ที่โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก ภายใต้ “โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้การผ่าตัดภายในหนึ่งสัปดาห์ (Weeklong Medical Missions)” 

• โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ Dynamic School Thailand มีจุดมุ่งหมายและอุดมการณ์ที่จะพัฒนาด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ตลอดจนปัญหา งบประมาณ          ในการพัฒนาโรงเรียน โดยนำเสนอโมเดลต้นแบบโครงการ “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งแปลงเกษตรอินทรีย์            (One School One Organic Farm)” ซึ่งโมเดลดังกล่าวถือเป็นนวัตกรรมที่เข้ามาช่วยบูรณาการในเรื่อง  การจัดการพื้นที่ การจัดการการเรียนรู้ และจัดการกลไกธุรกิจ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก         ให้มีความเข้มแข็ง จนสามารถพึ่งพาตนเองได้ 


นอกจากนั้น ยังได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อาทิ โครงการ TPC Community Care 2022 มุ่งเน้นเรียนรู้วิถีชีวิตชาวสวนตาลของชุมชนถ้ำรงค์ จ.เพชรบุรี โดยร่วมปลูกต้นตาลกับชาวบ้าน เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้ชุมชน ทาสีทางเข้าโรงเรียนถ้ำรงค์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ร่วมกับนักเรียน ตลอดจนการระดมพลังความคิด พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอด การท่องเที่ยวของชุมชนให้ยั่งยืน หรือ โครงการ TPC Impact Day 2022 ณ ชุมชนไทรน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ที่สร้างความแตกต่างจากการทำ CSR ในรูปแบบเดิม โดยการระดมจิตอาสาไปให้ความรู้ สอบถามความต้องการของชาวชุมชนเป็นหลัก และนำมาดัดแปลงเพื่อให้เข้ากับทักษะของคนในชุมชนและต่อยอดเพื่อให้ชุมชนอยู่ได้และเติบโตอย่างยั่งยืน 

ทั้งนี้ การผสานความร่วมมือในครั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายแห่งการให้ครั้งยิ่งใหญ่ ส่งต่อแนวคิดการ พัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อสร้างสังคมและชุมชนที่เข้มแข็ง อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ของประเทศให้เติบโตขึ้นเป็นผู้นำในระดับภูมิภาค พร้อมยังคงเดินหน้ามอบประสบการณ์และสิทธิสุดพิเศษอย่าง เหนือระดับ สร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศไทยเป็น Tourism Destination จุดหมายปลายทางที่อยู่ในหัวใจของ นักท่องเที่ยวต่างชาติได้อย่างแท้จริง 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้