อพวช. ผนึกกำลัง มทส. และซีเกท เตรียมความพร้อมสู่เส้นทางสายอาชีพวิทย์ฯ เปิดตัว นิทรรศการ “DATA SCIENTIST นักแปลงข้อมูลสู่กลยุทธ์”

Last updated: 23 ก.ย. 2565  |  221 จำนวนผู้เข้าชม  | 

อพวช. ผนึกกำลัง มทส. และซีเกท เตรียมความพร้อมสู่เส้นทางสายอาชีพวิทย์ฯ เปิดตัว นิทรรศการ “DATA SCIENTIST นักแปลงข้อมูลสู่กลยุทธ์”

phatheaw/องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ผนึกกำลังกับ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดตัว นิทรรศการ “DATA SCIENTIST นักแปลงข้อมูลสู่กลยุทธ์” สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน ชวนทดลองสวมบทบาทอาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล พร้อมเป็นฟันเฟืองในการพัฒนากำลังคนและประเทศต่อไปในอนาคต ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. โคราช อุทยานการเรียนรู้สิรินธร เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

 

นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “จังหวัดนครราชสีมา ถือเป็นจุดศูนย์กลางการเชื่อมโยงไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคต่าง ๆ ที่มีความพร้อมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมไปถึงมีสถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่เสริมสร้างองค์ความรู้พื้นฐานให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้เกิดการเรียนรู้นอกตำรา ทำให้มีความเข้าใจในเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ได้อย่างสะดวกและทั่วถึง สำหรับนิทรรศการ “DATA SCIENTIST นักแปลงข้อมูลสู่กลยุทธ์” ที่จัดแสดง ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. โคราช เกิดจากเป็นความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.), บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ที่จะช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมเปิดโอกาสการเรียนรู้ให้กับเยาวชนและประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี”

 

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า “อพวช. มีภารกิจในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทย และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่ผู้เข้าชมสามารถมาเรียนรู้และค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ อพวช. ยังได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ในชื่อ “จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. โคราช” ณ อุทยานการเรียนรู้สิรินธร เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา ขึ้น และถือเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมประสบการณ์และแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชน ภายใต้แนวคิด Explore , Enjoy and Inspire โดยให้ผู้ชมเรียนรู้อาชีพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่น่าสนใจ พัฒนาทักษะสู่อาชีพแห่งอนาคต ผ่านนิทรรศการสื่อสัมผัส และกิจกรรมที่สนุกสนานและเข้าใจง่าย และได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ในการพัฒนานิทรรศการ “DATA SCIENTIST นักแปลงข้อมูลสู่กลยุทธ์” ชุดนี้ ซึ่งจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนเกิดความเข้าใจและสนใจในอาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพิ่มมากขึ้น และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ความเตรียมพร้อมและค้นหาข้อมูลทางด้านอาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เพื่อนำไปใช้ต่อยอดในด้านการศึกษาและประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต”

 

รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม จึงได้ตระหนักถึงการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย ให้มีความพร้อมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถือเป็นการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยด้านการให้บริการ
ทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ก่อให้เกิดความร่วมมือกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ในชื่อ “จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. โคราช” ณ อุทยานการเรียนรู้สิรินธร เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขึ้น นับว่าเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยกันขับเคลื่อนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับกับนักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป ที่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เปิดมุมมองใหม่กับประสบการณ์เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน ซึ่งเป็นการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับประเทศไทย ได้มีองค์ความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอีกมากมายที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต สำหรับนิทรรศการ “DATA SCIENTIST นักแปลงข้อมูลสู่กลยุทธ์ ชุดนี้ จะเป็นอีกหนึ่งองค์ความรู้ด้านอาชีพที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์
สร้างพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพในอนาคต”

 

คุณเพียงฤทัย ศิวารัตน์ ผู้จัดการประจำประเทศไทยและรองประธานฝ่ายปฏิบัติการโรงงานโคราช บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ปัจจุบัน ข้อมูลทั่วโลกกำลังมีอัตราการเติบโตเพิ่มสูงขึ้นแบบก้าวกระโดด นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลจึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างมูลค่าให้กับข้อมูลปริมาณมหาศาลนี้ และในฐานะที่ซีเกทเป็นผู้นำระดับโลกด้านการผลิตโซลูชั่นส์สำหรับการบริหารและจัดเก็บข้อมูล เราเล็งเห็นความสำคัญของอาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลซึ่งถือเป็นอาชีพแห่งอนาคตที่จะมีความสำคัญขึ้นเรื่อยๆ โดยการสนับสนุนนิทรรศการในครั้งนี้สอดคล้องกับความพยายามของซีเกทที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาด้าน STEM ให้กับเยาวชน และสร้างบุคลากรที่มีความพร้อมร่วมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป”

 

สำหรับผู้เข้าชมที่สนใจชม นิทรรศการ “DATA SCIENTIST นักแปลงข้อมูลสู่กลยุทธ์” สามารถเข้าชมได้ที่ “จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. โคราช” อุทยานการเรียนรู้สิรินธร เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา เปิดให้บริการทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : NSM Science Square at Korat และสอบถามหรือจองเข้าชม โทร. 0 4422 5098

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้