ดีอีเอส เร่งสร้างระบบนิเวศอุตฯ 5G ดึงดูดการลงทุน รัฐหนุนทั้งสิทธิบีโอไอ-บัญชีบริการดิจิทัล-ยกเว้นภาษีสตาร์ทอัพ

Last updated: 16 มิ.ย. 2565  |  322 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ดีอีเอส เร่งสร้างระบบนิเวศอุตฯ 5G ดึงดูดการลงทุน รัฐหนุนทั้งสิทธิบีโอไอ-บัญชีบริการดิจิทัล-ยกเว้นภาษีสตาร์ทอัพ

พลเอกประยุทธ์” เปิดงาน Thailand 5G Summit 2022 ด้าน “ชัยวุฒิ” รมว.ดีอีเอส ขานรับข้อสั่งการนายกฯ ต่อยอดโครงสร้างพื้นฐาน 5G ให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงการใช้ประโยชน์ สร้างระบบนิเวศของอุตสาหกรรมดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันประเทศไทย ดึงดูดการลงทุน หนุนขึ้นผู้นำด้านเทคโนโลยี 5G ของภูมิภาควันนี้ (16 มิ.ย. 65) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการ “Thailand 5G Summit 2022” ภายใต้แนวคิด The 5G Leader in the Region โดยมีนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงฯ และหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วม

โดยในงานนี้ นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมบรรยายในหัวข้อ การใช้ประโยชน์จากนโยบายระดับชาติและเครื่องมือให้ทุนของรัฐบาล เพื่อเร่งการพัฒนา 5G

สำหรับงานดังกล่าว จัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตรภาคเอกชน อาทิ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด และ Global System for Mobile Communications Association (GSMA) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดัน 5G สู่โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสำคัญของประเทศ ส่งเสริมการนำเทคโนโลยี 5G มาประยุกต์ใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม และผลักดันให้เกิดเครือข่ายพันธมิตรเทคโนโลยี 5G (Thailand 5G Alliance) เพื่อนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในอนาคต

พลเอก ประยุทธ์ กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ The 5G Leader in the Region ว่า รัฐบาลมอบหมายให้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) วางกรอบนโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ของประเทศ เพื่อบริหารจัดการต่อยอดคามพร้อมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่รัฐบาลลงทุนไว้แล้ว ให้รองรับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G อย่างต่อเนื่อง ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ควบคู่กับการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

อีกทั้งกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ บนโครงสร้างพื้นฐาน 5G ที่รัฐบาลจัดเตรียมไว้ให้ประชาชน และต่อยอดการใช้งาน รวมถึงการส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศของอุตสาหกรรมดิจิทัลโดยใช้โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ไปสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์อย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับประเทศ“การขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ 5G จะตอบสนองต่อยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) สร้างโอกาสต่อยอดรายได้ และเกิดธุรกิจใหม่ๆ อีกมากมาย โดยหนึ่งในการใช้ประโยชน์สำคัญมองถึงระดับชุมชน ที่จะพัฒนาอี-คอมเมิร์ซชุมชน ให้ไปสู่การเป็นอี-มาร์เก็ตเพลสระดับประเทศในอนาคต ควบคู่กับการเชื่อมต่อโอกาสสร้างให้เกิดโลจิสติกส์ชุมชน” พลเอกประยุทธ์กล่าว

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ กล่าวว่า การขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล นับเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ในภาคส่วนต่างๆ โดยมองว่าเทคโนโลยี 5G คือโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะถูกนำไปใช้พลิกโฉมเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต ปัจจุบัน ประเทศไทยถือเป็นผู้นำด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G เชิงพาณิชย์และระดับองค์กร ทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และระดับโลก

อีกทั้ง ไทยยังเป็นผู้นำในการใช้บริการดิจิทัลหลายด้าน ได้แก่ สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตสูงถึง 77.8% คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตสูงเป็นอันดับ 9 ของโลก เฉลี่ย 8.44 ชม./วัน ใช้บริการโมบาย แบงกิ้ง เป็นอันดับ 1 ของโลก มีการซื้อสินค้าผ่านมือถือและอุปกรณ์ไร้สาย (M-Commerce) อันดับ 2 ของโลก ขณะที่มียอดจดทะเบียนมือถือในไทยสูงถึง 120 เลขหมาย


“เทคโนโลยี 5G คือโครงสร้างพื้นฐานที่จะพลิกโฉมเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต กระทรวงดิจิทัลฯ มุ่งหวังให้เกิดนิเวศอุตสาหกรรมดิจิทัลจากเทคโนโลยี 5G ส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้ดิจิทัลต่อยอดธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทย โดยการสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายพันธมิตรเทคโนโลยี 5G (Thailand 5G Alliance) จะเป็นกลไกขับเคลื่อนสำคัญเพิ่มการใช้ประโยชน์จาก 5G และเพิ่มจำนวนผู้ใช้งาน 5G จากปัจจุบันการใช้ประโยชน์หลักๆ จะอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต การแพทย์และสาธารณสุข และเมืองอัจฉริยะ (Smart Citites)” นายชัยวุฒิกล่าว

นอกจากนี้ ยังมองถึงโอกาสดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีการใช้ประโยชน์จาก 5G โดยรัฐบาลเตรียมความพร้อมให้การสนับสนุนและกระตุ้นการลงทุนด้านนี้ไว้แล้ว ทั้งในแง่ของสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในการส่งเสริมการลงทุนของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) การจัดทำกฎหมายใหม่รองรับ และการแก้ไขกฎหมายในส่วนที่สร้างข้อจำกัด ได้แก่ การจัดทำ “บัญชีบริการดิจิทัล” เพื่อขึ้นทะเบียนบริการด้านดิจิทัลของ Digital Startup และผู้ประกอบการดิจิทัล (Digital Provider) ที่มีมาตรฐาน พร้อมผลักดันบัญชีบริการดิจิทัลเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

อีกทั้ง ก่อนหน้านี้ ครม. ได้เห็นชอบหลักการมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการระดมทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ Startup ให้สิทธิยกเว้นภาษีสำหรับการลงทุนใน Startup ไทยที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยระยะเวลาการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี คือ ตั้งแต่วันถัดจากวันที่พระราชกฤษฎีกาประกาศในราชกิจจานุเบกษาจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 75 เพื่อช่วยสนับสนุนให้ Startup ไทยสามารถระดมทุนจากนักลงทุนได้เพิ่มขึ้น และง่ายขึ้น

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้