ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการต่อยอดนวัตกรรมเครือข่ายสัมมาชีพ ยกระดับและพัฒนามาตรฐานเครือข่าย วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน

Last updated: 14 มิ.ย. 2565  |  99 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการต่อยอดนวัตกรรมเครือข่ายสัมมาชีพ ยกระดับและพัฒนามาตรฐานเครือข่าย วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565  ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการต่อยอดนวัตกรรมเครือข่ายสัมมาชีพ : การยกระดับและพัฒนามาตรฐานเครือข่ายสัมมาชีพชุมชน ณ วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน บ้านใหม่พัฒนา อำเอภูเพียง จังหวัดน่าน  เป็นประธาน โดยมี รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วยคณะเครือข่ายสัมมาชีพให้การต้อนรับ 

 

หลังการตรวจเยี่ยมงาน ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า
“วช. ภายใต้กระทรวง อว. ได้ให้การสนับสนุน มศว. ในการการจัดการความรู้จากเครือข่ายสัมมาชีพชุมชนที่จะนำไปสู่การต่อยอดยกระดับและพัฒนามาตรฐานเครือข่ายสัมมาชีพชุมชนนั้น อาศัยองค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินงานวิจัยโครงการนวัตกรรมเครือข่ายสัมมาชีพชุมชน: การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนอย่างยั่งยืน คือ รูปแบบนวัตกรรมเครือข่ายสัมมาชีพชุมชน และแนวทางการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมสัมมาชีพชุมชน ร่วมกับการใช้แนวคิดการถ่ายทอดนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวิจัยที่สำคัญ ตั้งแต่การเรียนรู้ การนำมาพัฒนาต่อยอดจนเกิดเป็นนวัตกรรมหรือกระบวนการใหม่ และนำไปดำเนินการหรือปฏิบัติให้เกิดความยั่งยืน จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ต่อทั้งตนเองและผู้อื่น ภายใต้หลักคิด คือ การมีส่วนร่วมของชุมชน ชุมชนเป็นเจ้าของ ประชาชนเป็นผู้รับประโยชน์  ชุมชนมีความสมัครใจในการพัฒนาตนเอง กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง  ความยืดหยุ่น สอดคล้อง เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ชุมชน  ความร่วมมือและยอมรับเป็นเครื่องมือเชื่อมประสานบูรณาการงานของภาคีการพัฒนา นอกจากนี้ยังอาศัยกรอบแนวคิดการประเมินมาตรฐานต่าง ๆ ด้านอื่นประกอบด้วย

 

จากความร่วมมือ รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม มศว. เปิดเผยว่า
“พื้นที่และกลุ่มเป้าหมายช่วงที่หนึ่งคือ กลุ่มอาชีพทอผ้าไทเลย บ้านก้างปลา จังหวัดเลย กลุ่มอาชีพท่าผาเซรามิก จังหวัดลำปาง และกลุ่มอาชีพชุมชนดงตะขบ จังหวัดพิจิตร โดยเป็นการลงพื้นที่คืนข้อมูลและองค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินการวิจัยของโครงการนวัตกรรมเครือข่ายสัมมาชีพชุมชน: การยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อให้เครือข่ายสัมมาชีพนำองค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์ข้อมูลจากพื้นที่ต้นแบบทั้ง สามพื้นที่ไปใช้ประโยชน์และยกระดับการดำเนินงานของกลุ่มเครือข่ายให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนของกลุ่มให้ดียิ่งขึ้น พื้นที่และกลุ่มเป้าหมายช่วงที่สอง แบ่งเป็นสี่พื้นที่ คือ จังหวัดน่าน จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดพัทลุง และจังหวัดบุรีรัมย์ โดยอาศัยหลักเกณฑ์สำคัญจากการคัดเลือกต้นแบบสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง คือ หลักสามมี ได้แก่ มีสัมมาชีพ มีความสัมพันธ์ที่ดี และมีสภาพแวดล้อมเหมาะสม และสองหลักไม่ ได้แก่ ไม่ติดยาเสพติด และไม่มีหนี้นอกระบบ มาใช้เป็นแนวทางการพิจารณาร่วมกับเกณฑ์การเคยได้รับรางวัลที่เกี่ยวกับการเป็นชุมชนต้นแบบ”

 

ผลการดำเนินงานกระบวนการพัฒนามาตรฐานเครือข่ายสัมมาชีพชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและยกร่างคู่มือการประเมินมาตรฐานเครือข่ายสัมมาชีพชุมชนจากพื้นที่ตั้งต้นสามจังหวัด คือ ลำปาง เลย และพิจิตร โดยแบ่งกรอบมาตรฐานเครือข่ายสัมมาชีพชุมชน ออกเป็น มาตรฐานด้านชุมชนและการเรียนรู้  มาตรฐานด้านเครือข่ายและนวัตกรรม  มาตรฐานด้านองค์กรชุมชนและปฏิบัติการเพื่อความยั่งยืน มาตรฐานด้านผู้นำเครือข่ายและการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์นอกจากนี้ ทางคณะผู้ตรวจเยี่ยมได้เข้าสักการะและรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนามาตรฐานเครือข่ายสัมมาชีพ จากพระชยานันทมุนี, ผศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อีกด้วย  สำหรับโครงการต่อยอดนวัตกรรมเครือข่ายสัมมาชีพ : การยกระดับและพัฒนามาตรฐานเครือข่ายสัมมาชีพชุมชน จัดขึ้นเพื่อให้เครือข่ายพื้นที่เกิดการเรียนรู้ ได้แลกเปลี่ยนแนวทางการยกระดับและการพัฒนามาตรฐานเครือข่ายสัมมาชีพชุมชนอย่างมีส่วนร่วม และหน่วยงานสนับสนุนการขยายรูปแบบนวัตกรรมเครือข่ายสัมมาชีพและการพัฒนามาตรฐานเครือข่ายสัมมาชีพชุมชน ให้เกิดการยกระดับการทำงานเครือข่ายสัมมาชีพชุมชนและได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและเกิดการพัฒนามาตรฐานเครือข่ายสัมมาชีพชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและยอมรับร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้