“ วช. ร่วมกับ ศสอ. มุ่งจัดการขยะอย่างเป็นระบบด้วยวิจัยและนวัตกรรม ”

Last updated: 2 ธ.ค. 2563  |  428 จำนวนผู้เข้าชม  | 

“ วช. ร่วมกับ ศสอ. มุ่งจัดการขยะอย่างเป็นระบบด้วยวิจัยและนวัตกรรม ”

สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดตัวการขับเคลื่อนการจัดการขยะอย่างเป็นระบบด้วยวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ “แผนงานวิจัยท้าทายไทย: การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเสียอันตรายชุมชน ระยะที่ 2 และการศึกษาข้อมูลขยะ มูลฝอยในประเทศไทย”


เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสีย อันตราย (ศสอ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เปิดตัวการขับเคลื่อนการจัดการขยะอย่างเป็นระบบด้วยวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ “แผนงานวิจัยท้าทายไทย: การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเสียอันตรายชุมชน ระยะที่ 2 และการศึกษาข้อมูลขยะมูลฝอยในประเทศไทย” ณ ห้อง Jamjuree Ballroom A ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อํานวยการสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวเปิดงานเปิดตัว แผนงานโครงการวิจัยดังกล่าว โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุธา ขาวเธียร ผู้อํานวยการ ศสอ. และทีมวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย ดังกล่าว พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเสวนาวิชาการผลการดําเนินงานที่ผ่านมา และแนวทางการดําเนินงานต่อไป


ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อํานวยการ วช. รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการ วช. กล่าวว่า ทุกวันนี้ “การจัดการขยะ” เป็น ปัญหาสําคัญที่ทุกภาคส่วนต้องตระหนัก โดยเฉพาะการทิ้งขยะ เรายังพบว่ามีการทิ้งขยะอันตรายรวมกับขยะทั่วไป วช. ในฐานะ หน่วยบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคมที่เป็นปัญหาสําคัญเร่งด่วน ซึ่งประเด็น การจัดการขยะให้ถูกวิธีเป็นอีกหนึ่งปัญหาสําคัญจึงมอบหมายให้ศสอ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดําเนินงานใน“แผนงานวจิัย ท้าทายไทย : การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเสียอันตรายชุมชน” โดยการบูรณาการข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อให้เกิดการจัดการที่ดีตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ซึ่งต้องอาศัยงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นองค์ประกอบสําคัญร่วมกับความ ร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วน ด้วยโมเดลแซนด์บอกซ์ (Sand Box) เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้เกิดการแก้ไขปัญหา เชิงพื้นที่ นําไปสู่การต่อยอดผลงานวิจัยสู่การนําไปใช้จัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและสอดรับกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง “การศึกษาข้อมูลขยะมูลฝอยในประเทศไทย” ได้ต่อยอดขยายผลด้วยการกําหนดแผนงานให้ครอบคลุมการจัดการขยะมูลฝอย ชุมชนตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ทําให้เกิดการรวบรวมข้อมูลจนเกิดเป็นฐานข้อมูลด้านการจัดการขยะที่ครอบคลุมทั้งขยะ อิเล็กทรอนิกส์ ของเสียอันตรายชุมชน และขยะมูลฝอยอย่างครบถ้วนและมีความน่าเชื่อถือ


วช. มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเน้นให้เกิดปัจจัยเร่งสําคัญในการวางแผน “การจัดการขยะ” ด้วยการส่งเสริมและรักษา ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดและการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการลดภาระผลกระทบที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อม จากปัญหามลพิษต่าง ๆ ในระยะยาวตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ด้วยแนวทางการใช้ประโยชน์ของเสียโดยการหมุนเวียนทรัพยากรที่ยังมีประโยชน์กลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดแทนการนําไปกําจัด ทิ้งเพียงอย่างเดียวตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนให้เกิด การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเสียอันตรายชุมชนอย่างเหมาะสมและถูกวิธี อย่างเป็นรูปธรรม นําไปสู่ การกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่สอดรับกับบริบทของประเทศไทย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้